Matecznik zmian

 

Od 1 lipca 2022 r. realizujemy projekt sfinansowany ze środków NIW-CRSO w ramach programu NOWEFIO na lata 2021-2030. Projekt zaplanowany jest na 12 miesięcy.

Istotą projektu „Matecznik zmian” są zmiany – zmiany w dotychczasowym wypełnianiu jednego z zadań przez instytucję dialogu obywatelskiego oraz zmiany w dostępie kobiet po porodzie do opieki położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Cele projektu są dwa:

  1. Rozpoczęcie debaty publicznej w ramach „Koalicji dla dobrej opieki w połogu” wokół koncepcji zmian w przepisach dotyczących dostępu do świadczeń opieki położnej POZ w czasie połogu u kobiet po poronieniach, stracie dziecka i matek dzieci hospitalizowanych.
  2. Wsparcie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze opiniowania statutów szpitali w kontekście praw pacjenta i zapisów Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu zaplanowałyśmy:

  1. Utworzenie Koalicji dla dobrej opieki w połogu – złożonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicielek środowiska położnych oraz przedstawicieli systemu opieki zdrowotnej. Zebranie potrzeb i wskazówek od położnych POZ oraz panele dyskusyjne w ramach „Koalicji” pozwolą na wypracowanie koncepcji zmian w sprawowaniu opieki przez położną nad kobietami w połogu w wyjątkowych sytuacjach (poronienie, strata dziecka lub jego hospitalizacja), aby była ona tak samo dostępna dla każdej kobiety po porodzie. Rekomendacje zmian zostaną opracowane i przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
  2. Wsparcie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – które przybierze formę opiniowania przez nas zmian w statutach wielkopolskich szpitali, które są przekazywane do Rady. Dodatkowo, chcemy przekazać Radzie raport ze stanu opieki okołoporodowej w woj. wielkopolskim, który zostanie stworzony dzięki pracy lokalnych Aktywistek Fundacji.
  3. Spotkania z położnymi z wielkopolskich oddziałów porodowych – planujemy webinaria z położnymi z różnych wielkopolskich szpitali powiatowych. Będą one prowadzone przez Aktywistki (Sojuszniczki) Fundacji i dedykowane kobietom w ciąży. Podczas spotkań zapytamy położne o obowiązujące w danym szpitalu procedury, wyposażenia szpitala i organizację pracy. Harmonogram spotkań znajdziesz tutaj.

SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT?

Koalicja dla dobrej opieki w połogu

Położna POZ w ramach wizyt patronażowych po porodzie przychodzi do położnicy do 6 razy. Pod warunkiem, że kobieta została wypisana do domu z dzieckiem, gdyż wizyty są przypisane do noworodka, a nie do kobiety…. Obostrzenie to stawia tysiące kobiet w trudnej sytuacji braku wsparcia w okresie połogu. Są to kobiety, które poroniły lub straciły dziecko na późniejszym etapie ciąży oraz matki dzieci długoterminowo hospitalizowanych, np. wcześniaków. Za wizyty położnej u takich kobiet NFZ nie zapłaci tak, jak za wizytę u kobiety, która została wypisana do domu razem z dzieckiem.

Wizyta patronażowa po porodzie, czyli taka, która odbywa się w sytuacji, gdy dziecko jest z matką w domu, wyceniana jest na 30,31 zł za spotkanie (zarządzenie NR 38/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 marca 2022 r.).

Gdy dziecka nie ma, wsparcie może być udzielane przez położną tylko w ramach tzw. stawki kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna jest to kwota, jaką NFZ wypłaca rocznie na każdego pacjenta (dla położnej POZ – 29,16 zł/pacjentka na rok). Nie pokrywa ona jednak kosztów dojazdu plus zwiększonych wydatków na środki ochrony osobistej, co sygnalizują nam same położne.

Kobiety w połogu potrzebują szerokiego wsparcia: informacyjnego, emocjonalnego i medycznego. Mogą potrzebować zdjęcia szwów, zmiany opatrunku, pomocy przy hamowaniu laktacji lub jej rozkręcaniu dla dziecka w szpitalu. Najbardziej kompetentnymi osobami do udzielania takiego wsparcia są właśnie położne podstawowej opieki zdrowotnej, a najlepszym sposobem na udzielenie wsparcia jest osobiste spotkanie w domu kobiety. Taka wizyta położnej u kobiety, której dziecko pozostaje w szpitalu jest tak samo ważna jak wizyta, gdy dziecko jest z matką w domu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wycenie takiej wizyty.

Uważamy, że system opieki zdrowotnej w Polsce powinien każdej kobiecie po każdym porodzie i poronieniu zapewnić równy dostęp do opieki położnej POZ w ramach wizyt patronażowych, a każdej położnej godną płacę za wykonywaną przez nią pracę.

 

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada działalności pożytku publicznego to grono doradcze, którego zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. W skład rady wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz reprezentanci administracji publicznej, co umożliwia zaprezentowanie różnych stanowisk. Takie rady są powoływane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (więcej o radach pożytku – tutaj).

Do zadań wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego należą, m.in. współtworzenie koncepcji współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie, w tym wyrażanie opinii o projektach uchwał prawa miejscowego. Jednym z takich praw miejscowych jest statut szpitala i jako taki – podlega procedurze konsultacji przez radę (art. 41a pkt.2 ust.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Rada wyraża opinie o tych aktach prawa miejscowego, które dotyczą sfer pożytku publicznego, w tym ochrony zdrowia.

Oznacza to, że marszałek województwa ma obowiązek konsultowania z radą każdej zmiany w statucie szpitala. Termin wyrażenia opinii przez radę ujęty jest w uchwałach zarządów województw i zazwyczaj wynosi 7 dni. Nieprzedstawienie przez radę opinii w terminie oznacza
rezygnację z prawa do jej wyrażenia i statut szpitala zostaje nadany bez konsultacji.

Niestety, krótki termin na ewentualne uwagi oraz brak w składzie rady osoby zajmującej się prawami pacjenta skutkuje tym, że statuty te często nie są czytane. Dlatego chcemy wesprzeć Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego przy analizie zmian w statutach wielkopolskich szpitali, które posiadają oddziały ginekologiczno-położnicze.


REGULAMIN PROJEKTU

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z jego Regulaminem. 

Kontakt z nami

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Darowizna na cele statutowe:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001

 Miejsce spotkań:
Różne, w zależności od Projektu 🙂

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Projekt dofinansowany ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Wykonanie: WEBNIS. Wszystkie prawa zastrzeżone.