Misja i Statut


Nasza misja to Mamy Głos na porodówkach!

W Fundacji Matecznik wzmacniamy kobiety w ciąży i po porodzie. Budzimy w nich wilczyce – silne, odważne i głośne. Bo wierzymy w siłę Kobiet i Matek.

Ale wilczyca, by mogła poczuć swoją moc, potrzebuje watahy, która ją wesprze, ochroni, doda odwagi. Dlatego uczymy kobiety, że mają głos. Zachęcamy je, by używały go nie tylko dla siebie, ale i dla innych kobiet. Bierzemy sprawy w swoje ręce, gdy tego głosu nikt nie słucha. 

Działamy, bo chcemy, aby dla każdej kobiety poród był źródłem mocy. Bo zasługuje na to każda Kobieta i każde Dziecko.

Jak to robimy?

 • organizujemy webinaria edukacyjne
 • zapewniamy wsparcie psychologiczne i prawne pokrzywdzonym kobietom
 • piszemy o prawach kobiet-matek
 • interweniujemy w szpitalach, w których łamane jest prawo.

Dołącz do naszej Watahy z Matecznika!


 Statut – tekst jednolity z dnia 25 marca 2019 roku

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Annę Furmaniuk oraz Alicję Nowaczyk zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wojciecha Kwarcińskiego w  Kancelarii Notarialnej w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 18/3 dnia 13 maja 2016 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Skórzewo.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona prowadzić swoją działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§3

 1. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja Matecznik.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę, może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz stosować nazwę w innych obcych językach.
 3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§4

 1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały na terenie kraju i za granicą oraz inne jednostki organizacyjne służące realizacji celów statutowych.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 5. Fundacja może być członkiem związków, stowarzyszeń i organizacji.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

Misją Fundacji jest udzielanie wsparcia rodzinom i kobietom, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, celem poprawy jakości porodu i rodzicielstwa.

§6

 1. Celami Fundacji są:
  1. Działalność na rzecz macierzyństwa, rodzicielstwa, rodziny, dzieci,  a w szczególności kobiet w ciąży, planujących macierzyństwo lub będących matkami.
  2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziców, opiekunów, dzieci oraz profesjonalistów pracujących z rodzinami i z kobietami w okresie okołoporodowym.
  3. Wspieranie rozwoju osobistego rodziców i opiekunów, zwiększanie ich kompetencji w opiece nad dziećmi.
  4. Upowszechnianie idei świadomego rodzicielstwa i rodzicielstwa bliskości.
  5. Zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
  6. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka, praw kobiet oraz praw pacjenta.
  7. Działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
  8. Wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego kobiet, w tym matek.
  9. Ochrona i promocja zdrowia, w tym  kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych oraz promocja karmienia piersią.
  10. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku i czasu wolnego.
  11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki, w szczególności poprzez promocję zdrowego stylu życia u rodziców i dzieci.
  12. Działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności promocja ekologicznego stylu życia.
  13. Promocja i organizacja wolontariatu.
  14. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  15. Działania na rzecz organizacji pozarządowych.
  16. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin.
  17. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  18. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.
  19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
  20. Działania wspomagające rozwój demokracji oraz wspieranie działań monitorujących i edukacyjnych, w szczególności podejmowanych na rzecz zwiększenia przejrzystości i uczciwości życia publicznego.
  21. Działalność charytatywna.
  22. Działania na rzecz integracji cudzoziemców, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
  23. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  24. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  25. Działania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
  26. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 2. Fundacja realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej.
 3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§7

Cele Fundacji realizowane są poprzez:

 1. Organizację warsztatów, szkoleń, kursów, wykładów, spotkań związanych z celami Fundacji, w szczególności dedykowanych przyszłym i obecnym rodzicom oraz profesjonalistom pracujących z rodzinami.
 2. Tworzenie i publikację materiałów (m.in. ulotek, broszur, książek, materiałów szkoleniowych) związanych z celami Fundacji.
 3. Organizowanie i udział w akcjach oraz kampaniach społecznych, targach, wystawach, seminariach, konferencjach, zjazdach tematycznych, plenerach, jarmarkach, pokazach, aukcjach, imprezach edukacyjnych i kulturalnych.
 4. Organizowanie pokazów filmów związanych z tematyką okołoporodową i rodzicielstwem.
 5. Współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, w tym instytucjami państwowymi, samorządowymi  oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 6. Otwarcie domu narodzin na terenie aglomeracji poznańskiej.
 7. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.
 8. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród w zakresie celów statutowych Fundacji.
 9. Organizowanie i udział w imprezach wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i
 10. Działalność dobroczynną i charytatywną.
 11. Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnych społeczności i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców.
 12. Prowadzenie serwisu internetowego Fundacji.
 13. Prowadzenie rzecznictwa na rzecz ochrony interesów kobiet w ciąży, ich partnerów oraz rodziców małych dzieci.
 14. Monitorowanie działalności instytucji publicznych oraz placówek świadczących usługi z zakresu opieki okołoporodowej.
 15. Udzielanie pomocy prawnej i edukacja w zakresie praw kobiet i praw pacjenta w opiece okołoporodowej i na rynku pracy.
 16. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i edukacji związanych z problemami okresu okołoporodowego.
 17. Działania na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych i metodologicznych w zakresie opieki okołoporodowej, które funkcjonują w Unii Europejskiej i na świecie, a także upowszechnianie polskich rozwiązań prawnych i metodologicznych w Unii Europejskiej i na świecie.

§8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) oraz składniki majątkowe nabyte w toku jej działania.
 2. Wyodrębnia się w majątku Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na działalność gospodarczą oraz kwotę 1000 zł funduszu założycielskiego w postaci wkładu rzeczowego (2 dywany, przewijak, 8 krzeseł).

§10

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji osób prawnych,
 3. konkursów grantowych,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 7. programów Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
 8. przychodów z działalności odpłatnej,
 9. dochodów z działalności gospodarczej,
 10. innych działań prawem dopuszczalnych.

§11

Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizacje wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§12

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
 3. Zakres działalności gospodarczej wraz z numerami PKD znajduje się w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego statutu.
 4. Cały dochód Fundacji, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami, przekazywana jest na działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§14

 1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i wiceprezesa Zarządu.
 2. Na mocy statutu w skład pierwszego Zarządu Fundacji wchodzą Fundatorzy.
 3. Członków Zarządu powołują i odwołują Fundatorzy jednogłośną uchwałą.
 4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, który spotyka się minimum raz na pół roku.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 7. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
  1. złożenia na ręce Fundatorów pisemnej rezygnacji,
  2. śmierci,
  3. odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 8 poniżej.
 8. Odwołanie Członka Zarządu następuje w przypadku:
  1. choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
  2. niepełnienia funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
  3. nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
  4. działania na szkodę Fundacji,
  5. istotnego naruszenia postanowień niniejszego Statutu,
  6. zaistnienia przyczyn innych niż wymienione powyżej.

§15

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swojej funkcji.
 2. Wszelkie umowy z Prezesem Zarządu muszą być podpisane przez innego z Członków Zarządu.

§16

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  4. podejmowanie decyzji o zmianie Statutu Fundacji,
  5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  6. sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
  7. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym sporządzanie sprawozdania finansowego i dbałość o płynność finansową,
  8. prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
  9. zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
  10. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy,
  11. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
  12. rozliczanie działalności Fundacji przed właściwymi urzędami i instytucjami,
  13. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  14. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  15. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 2. Zarząd może powołać biuro w celu zarządzania Fundacją oraz powołać Dyrektora tego biura.
 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§17

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych składa każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§18

Zarząd Fundacji może powołać rady, komisje i inne ciała doradcze. Zarząd Fundacji ustala regulamin ich działalności.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.

§20

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

§21

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmują Fundatorzy, którzy wyznaczają likwidatora.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele tożsame z celami Fundacji.

Wspieraj Matki razem z nami!

25zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
50zł

zapewnisz 1 kobiecie 30 minut konsultacji prawniczej

Wpłacam
150zł

podarujesz 1 kobiecie godzinną rozmowę z psycholożką

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe