Dołącz do Watahy Matecznika

Matecznik zmian

Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. realizowany był projekt Matecznik Zmian finansowany ze środków NIW-CRSO w ramach programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

Istotą projektu “Matecznik zmian” były zmiany – zmiany w dotychczasowym wypełnianiu jednego z zadań przez instytucję dialogu obywatelskiego oraz zmiany w dostępie kobiet po porodzie do opieki położnej podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Cele projektu:

  1. Rozpoczęcie debaty publicznej w ramach „Koalicji dla dobrej opieki w połogu” wokół koncepcji zmian w przepisach dotyczących dostępu do świadczeń opieki położnej POZ w czasie połogu u kobiet po poronieniach, stracie dziecka i matek dzieci hospitalizowanych.
  2. Wsparcie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze opiniowania statutów szpitali w kontekście praw pacjenta i zapisów Standardu Organizacyjnego Opieki Okołoporodowej.

Działania w projekcie:

1. KOALICJA DLA DOBREJ OPIEKI W POŁOGU

Utworzenie Koalicji dla dobrej opieki w połogu – złożonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicielek środowiska położnych oraz przedstawicieli systemu opieki zdrowotnej. Zebrane potrzeb i wskazówek od położnych POZ oraz panele dyskusyjne w ramach “Koalicji” pozwoliły na wypracowanie koncepcji zmian w sprawowaniu opieki przez położną nad kobietami w połogu w wyjątkowych sytuacjach (poronienie, strata dziecka lub jego hospitalizacja), aby była ona tak samo dostępna dla każdej kobiety po porodzie. Rekomendacje zmian zostały opracowane i przekazane do Ministerstwa Zdrowia.


2. WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W ramach współpracy z Radą przeanalizowałyśmy 7 zmian w statutach wielkopolskich szpitali. Dodatkowo, przekazałyśmy Radzie raport ze stanu opieki okołoporodowej w woj. wielkopolskim, który został stworzony dzięki pracy lokalnych Sojuszniczek Fundacji.


3. POTKANIA Z POŁOŻNYMI

W ramach projektu odbyło się 10 spotkań z położnymi z różnych wielkopolskich szpitali powiatowych, w których wzięło udział 466 uczestniczek. Były one prowadzone przez Aktywistki (Sojuszniczki) Fundacji i dedykowane kobietom w ciąży. Podczas spotkań pytałyśmy położne o obowiązujące w danym szpitalu procedury, wyposażenie szpitala i organizację pracy. Lista spotkań:


SKĄD POMYSŁ NA PROJEKT

Koalicja dla dobrej opieki w połogu

Położna POZ w ramach wizyt patronażowych po porodzie przychodzi do położnicy do 6 razy. Pod warunkiem, że kobieta została wypisana do domu z dzieckiem, gdyż wizyty są przypisane do noworodka, a nie do kobiety…. Obostrzenie to stawia tysiące kobiet w trudnej sytuacji braku wsparcia w okresie połogu. Są to kobiety, które poroniły lub straciły dziecko na późniejszym etapie ciąży oraz matki dzieci długoterminowo hospitalizowanych, np. wcześniaków. Za wizyty położnej u takich kobiet NFZ nie zapłaci tak, jak za wizytę u kobiety, która została wypisana do domu razem z dzieckiem.

Wizyta patronażowa po porodzie, czyli taka, która odbywa się w sytuacji, gdy dziecko jest z matką w domu, wyceniana jest na 30,31 zł za spotkanie (zarządzenie NR 38/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 29 marca 2022 r.).

Gdy dziecka nie ma, wsparcie może być udzielane przez położną tylko w ramach tzw. stawki kapitacyjnej. Stawka kapitacyjna jest to kwota, jaką NFZ wypłaca rocznie na każdego pacjenta (dla położnej POZ – 29,16 zł/pacjentka na rok). Nie pokrywa ona jednak kosztów dojazdu plus zwiększonych wydatków na środki ochrony osobistej, co sygnalizują nam same położne.

Kobiety w połogu potrzebują szerokiego wsparcia: informacyjnego, emocjonalnego i medycznego. Mogą potrzebować zdjęcia szwów, zmiany opatrunku, pomocy przy hamowaniu laktacji lub jej rozkręcaniu dla dziecka w szpitalu. Najbardziej kompetentnymi osobami do udzielania takiego wsparcia są właśnie położne podstawowej opieki zdrowotnej, a najlepszym sposobem na udzielenie wsparcia jest osobiste spotkanie w domu kobiety. Taka wizyta położnej u kobiety, której dziecko pozostaje w szpitalu jest tak samo ważna jak wizyta, gdy dziecko jest z matką w domu, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wycenie takiej wizyty.

Uważamy, że system opieki zdrowotnej w Polsce powinien każdej kobiecie po każdym porodzie i poronieniu zapewnić równy dostęp do opieki położnej POZ w ramach wizyt patronażowych, a każdej położnej godną płacę za wykonywaną przez nią pracę.

Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada działalności pożytku publicznego to grono doradcze, którego zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie dokumentów dla potrzeb organu jednostki administracyjnej, przy której działa. W skład rady wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz reprezentanci administracji publicznej, co umożliwia zaprezentowanie różnych stanowisk. Takie rady są powoływane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym (więcej o radach pożytku – tutaj).

Do zadań wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego należą, m.in. współtworzenie koncepcji współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym oraz konsultowanie dokumentów dotyczących działalności pożytku publicznego w województwie, w tym wyrażanie opinii o projektach uchwał prawa miejscowego. Jednym z takich praw miejscowych jest statut szpitala i jako taki – podlega procedurze konsultacji przez radę (art. 41a pkt.2 ust.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Rada wyraża opinie o tych aktach prawa miejscowego, które dotyczą sfer pożytku publicznego, w tym ochrony zdrowia.

Niestety, krótki termin na ewentualne uwagi oraz brak w składzie rady osoby zajmującej się prawami pacjenta skutkuje tym, że statuty te często nie są czytane. Dlatego chcemy wesprzeć Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego przy analizie zmian w statutach wielkopolskich szpitali, które posiadają oddziały ginekologiczno-położnicze.

Oznacza to, że marszałek województwa ma obowiązek konsultowania z radą każdej zmiany w statucie szpitala. Termin wyrażenia opinii przez radę ujęty jest w uchwałach zarządów województw i zazwyczaj wynosi 7 dni. Nieprzedstawienie przez radę opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia i statut szpitala zostaje nadany bez konsultacji.


REGULAMIN

Każda osoba biorąca udział w projekcie zobowiązana była do zapoznania się z jego Regulaminem.
Dołącz do naszej Watahy i wspieraj Kobiety razem z nami!

70zł

umożliwia nam monitoring jednego szpitala

Wpłacam
180zł

zapewniasz 1 kobiecie godzinę porady psychologicznej

Wpłacam
280zł

zapewnisz 1 kobiecie pomoc prawną w napisaniu skargi

Wpłacam
Dziękujemy za każdą pomoc!

Anna Furmaniuk 694 750 395
Alicja Nowaczyk 660 715 059

Siedziba:
ul. Jabłoniowa 9/1
60-185 Skórzewo

Fundacja Matecznik
KRS: 0000639450
Regon: 365551757
NIP: 7811933806

Numer konta:
30 1600 1462 1837 1383 1000 0001
Tytuł przelewu:
Darowizna na cele statutowe